Savusavu Hot Springs Hotel

Phone: +679 885 0195
Email: res@hotspringsfiji.com
Website: www.hotspringsfiji.com/